Hier vind je antwoorden op de meest gestelde vragen. Heb je na het lezen nog steeds een vraag? Neem dan contact op met de omgevingsmanager.

Veelgestelde vragen

 • Momenteel is nog niet precies bekend wanneer er sprake is van kavelverkoop, welke type huizen er gebouwd worden, kavelgrootte of prijzen.
  Globaal denken we, als de planvorming voorspoedig verloopt, medio 2025 de eerste kavels te kunnen uitgeven.

 • Je kunt je aanmelden voor de nieuwsbrief of deze website in de gaten houden.

 • Momenteel is er nog niet bekend wat de aanbestedingsvorm wordt. Wil je hiervan op hoogte blijven? Volg dan deze website of meld je aan voor de nieuwsbrief.

 • Er is een tekort aan woningen. Om voldoende ontwikkellocaties te hebben is onder andere voor de kern Groenlo de noodzaak uitgesproken om te zoeken naar een uitleglocatie.

  De basis hiervoor ligt in het college akkoord van juni 2022, de Woonvisie 2023-2027 (5 juli 2023) en de Omgevingsvisie (19 september 2023).

  We zien hier aan de zuidwestzijde van Groenlo mogelijkheden voor. We hebben hier daarom een voorkeursrecht gevestigd. Nu we de locatie aan de Oude Papendijk 2-4 hebben kunnen verwerven, gaan we hier verder met de planontwikkeling.

 • Het aantal staat nog niet vast. We hebben bij de beoordeling van de ruimtelijke en financiële haalbaarheid in verband met de aankoop vastgesteld dat we hier ongeveer 180 – 220 woningen kunnen realiseren. In het verdere traject richting stedenbouwkundig plan wordt dit aantal verder concreet gemaakt.

  Waarom is er een verschil met het aantal van 110 woningen in de Woonvisie?
  In de woonvisie is een indicatieve verdeling opgenomen over Oost Gelre voor de te realiseren uitbreidingsplannen (waaronder 110 voor Groenlo).

  Deze aantallen komen bovenop de locaties en aantallen woningen waarvoor al woningbouwplannen gemaakt zijn. Echter, van deze zogenaamde ‘bestaande planvoorraad’ staat niet vast of de plannen ook allemaal gerealiseerd worden. Oost Gelre heeft een grotere woningbouw ambitie. We willen daarom een ruimere ontwikkelingsmogelijkheid hebben. Ook is het afhankelijk van een concreet beschikbare locatie hoeveel woningen daadwerkelijk gebouwd zullen worden op de uitleglocaties.

 • Wij hebben bodemonderzoek uit laten voeren. Dit onderzoek is gedaan volgens de wettelijke normen die daarvoor gelden. Ook de locatie van het voormalige gemeentelijke gronddepot (in de omgeving van het hondenlosloopveld) aan de Oude Papendijk is daarin (nogmaals) onderzocht.

  Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat er geen belemmeringen zijn voor woningbouw. Op het agrarisch bebouwde erf is op sommige plekken asbest aanwezig. Voorafgaand aan de sloop van de bedrijfsgebouwen en het erf gaan wij dat nog verder in beeld brengen zodat we de asbest goed kunnen verwijderen.

 • De hoofdontsluiting van de nieuwbouw zal op de Oude Papendijk komen. Deze weg en de rotonde in de Rondweg zullen de extra verkeersbewegingen aankunnen. Of het voor de verkeersveiligheid nodig is om extra maatregelen treffen, gaan we nog nader bekijken samen met de aanwonenden.

 • Momenteel geeft Euroradar aan dat alle verdachte locaties tot 4 meter onder maaiveld nader onderzocht moeten worden.

  Hiernaast worden er ter voorbereiding op de nieuwbouwlocatie diverse onderzoeken uitgevoerd (zie planning). Enkele onderzoeken die uitgevoerd worden zijn: terrein inmeting, bodemonderzoek, ecologisch onderzoek, verkeersonderzoek en archeologie.

Vragen van inwoners

Tijdens het gehele participatieproces noteren we de vragen van inwoners. Ons interne projectteam zal deze vragen beantwoorden.

Alle vragen en opmerkingen die tot en met 29 februari zijn binnen gekomen, kun je hieronder per categorie vinden.

Verkeersveiligheid

 • Dat is nog niet precies bekend. Maar de hoofdontsluiting zal uitkomen op de huidige Oude Papendijk. De Oude Papendijk en Rondweg met rotonde kunnen de verkeerstoename aan. Of het voor de verkeersveiligheid nodig is om maatregelen te treffen gaan we nog onderzoeken. Het ligt voor de hand dat dit weggedeelte onder de bebouwde kom gaat vallen en in dat geval zal de weg ingericht moeten worden als 30 km/uur zone.

 • Het onderzoek en de keuzes over de ontsluiting maken onderdeel uit van het opstellen van het stedenbouwkundig plan en later het omgevingsplan. Je kunt participeren via de werksessies over het stedenbouwkundig plan die we voor aanwonenden op 7 februari 2024 houden.

 • We komen binnenkort nog terug op dat onderzoek van VVN. We hebben naast ontsluitingsverkeer richting Rondweg ook te maken met sluipverkeer. Dat willen we ook in ons onderzoek betrekken.

 • De verkeerskundigen melden dat de wegenstructuur erop ingericht is. We gaan wel een en ander nog verder onderzoeken.

 • Wij komen op een later moment terug op deze vraag. Een extra aansluiting op de rotonde in de Rondweg (de weg die in beheer in bij de provincie) is niet mogelijk zonder aanpassingen van die rotonde.

 • Dit is een provinciale weg die vanwege zijn functie een bepaalde doorstroming moet hebben. Wij verwachten dat de provincie hieraan geen medewerking zal verlenen.

 • Vanuit de provincie (wegbeheerder) verwachten we geen medewerking aan een extra ontsluiting op de Rondweg tussen de 2 bestaande rotondes nabij het projectgebied.

 • We zijn bekend met het onderzoek van VVN en hebben naar aanleiding hiervan aan het eind van 2017 verkeerstellingen uitgevoerd. Deze tellingen gaan we in de eerste week van maart opnieuw uitvoeren en met elkaar vergelijken. In het rapport van VVN werd geadviseerd om de Lievelderweg af te waarderen van 80 km/u naar 60 km/u, dit is een tijd geleden aangepast.

 • Dit gaan we als 1 van de opties nog onderzoeken.

 • We hebben eerst wensen en knelpunten bij u opgehaald. We gaan in maart verkeerstellingen houden. Ook bekijken we de diverse opties voor verkeer en ontsluiting en zullen we waar nodig in overleg gaan met de provincie.

 • We gaan de opties onderzoeken. We verwachten echter geen medewerking van de provincie voor een ontsluiting op de Rondweg tussen de 2 bestaande rotondes in.

Fietsverkeer

 • Wij komen op een later moment terug op deze vraag. Louter vanuit verkeersoogpunt kan dit een goede optie zijn. We hebben hier echter ook te maken met een maatregel die een wezenlijk kostenaspect met zich brengt.

 • We zullen deze variant onderzoeken.

Duurzaamheid/Klimaat

 • Goed om te weten dat dit speelt. Wellicht is dit een optie om toe te passen, bijvoorbeeld op een bepaald project in een deel van de wijk.

 • Dit onderzoek naar een locatie voor windmolens en de besluitvorming daarover staat op zichzelf. Wij zullen rekening moeten houden met eventuele afstanden die daarbij horen.

 • Op zich hoeft een duurzame bouw niet per definitie kostenverhogend te werken. Een aantal maatregelen qua energiezuinigheid zijn wettelijk vastgelegd. Zo zijn er ook regionaal en lokaal een aantal ambities vastgelegd. We moeten een toekomstbestendige wijk realiseren. Daarnaast hebben we als uitgangspunt dat we hier een derde sociale huur of goedkope koop, een derde betaalbare koop of midden huur en een derde dure koop of hogere huur moeten bouwen. Het kostenaspect heeft onze aandacht.

 • De stikstofvergunningsrechten van de aangekochte, te beëindigen intensieve veehouderij, zijn in de koop begrepen en ruim voldoende voor de aanleg, realisatie en gebruik van de nieuwe woonwijk. Per saldo zit er een positief effect op stikstof.

Tijdspad proces

 • Klik hiervoor op de planning.

 • Dit is zeker een aandachtspunt. De contacten met de nutsbedrijven over de Oude Papendijk lopen reeds.

Inschrijving woningbouw

 • Naar verwachting worden de werkzaamheden voor de bouw van de woningen medio 2025 gestart. Waarbij we op moeten merken dat dit een ambitieuze planning is onder andere in relatie tot opmerking van vraag: Een aandachtspunt is dat Liander ontzettend lange wachttijden heeft voor het aanpassen van het elektranet van minimaal één jaar (kan ook zomaar twee jaar worden). Daarbij is het ook de vraag of er nog netcapaciteit is. Zonder netcapaciteit geen woningen. Zo vroeg mogelijk in contact treden met Liander kan een hoop leed voorkomen. Antwoord: Dit is zeker een aandachtspunt. De contacten met de nutsbedrijven over de Oude Papendijk lopen reeds.

 • Op deze website zullen we alle informatie over woningbouw Oude Papendijk publiceren. Dus ook wanneer en hoe je hiervoor kunt aanmelden. Via deze website kun je je ook aanmelden voor de nieuwsbrief. Op deze manier blijf je op de hoogte van het project.

 • Op deze website zullen we alle informatie over woningbouw Oude Papendijk publiceren. Via deze website kun je je ook aanmelden voor de nieuwsbrief. Op deze manier blijf je op de hoogte van het project.

Woningbouw uitbreidingen

 • Op zich kunnen wij op dit moment uit de voeten en daarom starten met het huidige projectgebied. Zie verder ons antwoord op vraag: Hoe ziet de toekomst eruit? Antwoord: Het projectgebied aan de Oude Papendijk zou voldoende moeten zijn tot 2030. Wij kunnen niet ver in de toekomst kijken. Een aantal jaren geleden werd de Achterhoek nog bestempeld als krimpregio. Nu zien wij dat elke regio moet bouwen. Wel staat ook vast dat we te maken hebben met vergrijzing.

 • In Groenlo is dat alleen het geval voor de aangekochte percelen en drie delen van kadastrale percelen direct ten zuiden van de toegangsweg naar Oude Papendijk 2-4-6.

 • Op zich kunnen wij op dit moment uit de voeten en starten we met het huidige projectgebied. Zie verder ons antwoord op vraag: Hoe ziet de toekomst eruit? Antwoord: Het projectgebied aan de Oude Papendijk zou voldoende moeten zijn tot 2030. Wij kunnen niet ver in de toekomst kijken. Een aantal jaren geleden werd de Achterhoek nog bestempeld als krimpregio. Nu zien wij dat elke regio moet bouwen. Wel staat ook vast dat we te maken hebben met vergrijzing.

Participatie

 • Wij hebben bewust gekozen om voor deze bijeenkomst alleen aanwonenden uit te nodigen. We hebben dus niet een presentatie op de website gepresenteerd die iedereen kan zien. Echter begrijpen wij de vraag en zullen wij in het vervolg het programma of de presentatie vooraf delen op de website.

 • De gemeente heeft de grond gekocht. En de raad heeft unaniem besloten om het aankoopkrediet beschikbaar te stellen. We denken als gemeente op basis van vooronderzoek dat we hier woningen kunnen realiseren. Voor de participatie is woningbouw een vast gegeven. De gemeente gaat hier woningbouw realiseren. Daarbij willen we waar mogelijk rekening houden met uw wensen en knelpunten, die we via participatie bij u ophalen. U heeft natuurlijk verderop in het proces de wettelijke mogelijkheden voor zienswijzen/bezwaar/beroep.

 • Wij zorgen dat de vaststaande kaders of randvoorwaarden in een zogenaamd programma van eisen op deze website worden gepubliceerd. Tijdens de volgende inwonersbijeenkomst gaan we deze nog toelichten. En halen we graag uw inbreng op voor het stedenbouwkundig plan.

 • Waar dat kan, maken we onze besluiten vooraf bekend. Ook ons beleid publiceren we. In de Omgevingsvisie heeft de gemeenteraad de omgeving Oude Papendijk aangemerkt als uitbreidingslocatie. We hebben de regie in handen willen houden door het vestigen van het voorkeursrecht op een aantal concrete percelen aan de Oude Papendijk. Vervolgens hebben we de ruimtelijke en financiële haalbaarheid onderzocht van woningbouw in het projectgebied. En hebben we onderhandelingen gevoerd met de eigenaar van Oude Papendijk 2-4. Nu hieruit is geconcludeerd dat we hier verder kunnen is het zinvol om met u om tafel te gaan om de plannen samen met u verder uit te werken en dat doen we dan ook.

 • Deze cirkel betreft de participatie. Deze is getrokken om te bepalen wie wel en geen brieven kregen voor de eerste bewonersbijeenkomst van 28 november 2023. Er ligt geen verband met bijvoorbeeld eventuele uitbreiding van het projectgebied. De keuze is gemaakt voor een brief naar bewoners (en grondeigenaren) binnen de straten Oude Papendijk en Steenbraakweg + de woningen Oude Papendijk 1 t/m 21 (oneven genummerd).

 • We hebben gezien dat er op 28 november meer mensen aanwezig waren dan diegenen die uitgenodigd waren. U wordt voor het vervolg ook allemaal betrokken. Omwonenden zijn verder vrij om (voor eigen rekening) adviseurs in te huren. Als u als omwonenden deze adviseurs erbij betrekt, vragen wij u slechts om dit vooraf bij ons aan te melden voor een volgende werksessie of inwonersbijeenkomst.

 • De volgende avond bijeenkomst starten we om 20:00 uur.

Agrarische bedrijfsvoering

 • Voorlopige conclusie uit ons vooronderzoek is dat het naast elkaar past.

  We mogen en willen de bestaande bedrijfsvoering niet beperken. Anderzijds moeten we zorgen voor een goed woon- en leefklimaat voor de te bouwen woningen. De Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) heeft daarom gekeken hoe het plan zich verhoudt met de agrarische bedrijfsvoering in de directe omgeving en hierbij geconcludeerd dat het naast elkaar kan bestaan. Het toetsingskader is wat nu binnen het huidige bestemmingsplan en in uw vergunning of melding geregeld is. Als gemeente moeten we bij de rechter kunnen aantonen dat we alles volgens huidige wet- en regelgeving doen. Voor een vervolg zullen we onderzoek doen naar onder andere geluid, geur, veiligheid, et cetera.

 • We mogen en willen de bestaande bedrijfsvoering niet beperken. Anderzijds moeten we zorgen voor een goed woon- en leefklimaat voor de te bouwen woningen. De Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) heeft daarom gekeken hoe het plan zich verhoudt met de agrarische bedrijfsvoering in de directe omgeving en hierbij geconcludeerd dat het naast elkaar kan bestaan. Het toetsingskader is wat nu binnen het huidige bestemmingsplan en in uw vergunning of melding geregeld is. Als gemeente moeten we bij de rechter kunnen aantonen dat we alles volgens huidige wet- en regelgeving doen. Voor een vervolg zullen we onderzoek doen naar onder andere geluid, geur, veiligheid, et cetera.

Woningbouwplan

 • Echte hoogbouw vinden we niet passend op deze locatie. We hebben nog geen besluit over alle hoogtes genomen. In onze gemeente wordt meestal niet hoger gebouwd dan in vier bouwlagen, zeker niet op een locatie buiten het centrum, zoals hier het geval is.

 • Het projectgebied aan de Oude Papendijk zou voldoende moeten zijn tot 2030. Wij kunnen niet ver in de toekomst kijken. Een aantal jaren geleden werd de Achterhoek nog bestempeld als krimpregio. Nu zien wij dat elke regio moet bouwen. Wel staat ook vast dat we te maken hebben met vergrijzing.

 • De gemeente heeft grond gekocht. We denken als gemeente dat het kan. Het startpunt/kader is woningbouw. Daarbij willen we waar mogelijk rekening houden met uw wensen en knelpunten, die we via de participatie bij u ophalen. U heeft natuurlijk verderop in het proces de wettelijke mogelijkheden voor zienswijzen/bezwaar/beroep.

 • De gemeente heeft vastgesteld dat, vanwege het belang van voldoende ontwikkellocaties, voor o.a. Groenlo de noodzaak bestaat van een nieuwe uitleglocatie. Basis hiervoor is gelegd in het college akkoord van juni 2022, in de Woonvisie 2023-2027 (vastgesteld 5 juli 2023) en in de Omgevingsvisie (vastgesteld 19 september 2023). We zien aan de zuidwestzijde van Groenlo hier mogelijkheden voor. In de Omgevingsvisie is de omgeving Oude Papendijk aangeduid als uitleglocatie. Nu we de locatie Oude Papendijk 2-4 hebben kunnen verwerven en deze locatie als haalbaar zien, gaan we op deze locatie verder met de planontwikkeling voor woningbouw.

 • Het staat nog niet vast hoeveel woningen hier precies gaan komen. Wel moeten we de een derde -een derde – een derde verdeling (zie antwoord 18) realiseren binnen een woningbouwproject. Dat is wettelijk zo vastgelegd. Dat geldt dus ook voor het project woningbouw Oude Papendijk. We gaan in het proces van het stedenbouwkundig plan de woningtypes en – aantallen verder concreet maken.

 • In de Woonvisie is een indicatieve verdeling opgenomen over Oost Gelre van de woningaantallen die we willen realiseren in uitbreidingsplannen (waaronder 110 voor Groenlo).

  Deze aantallen komen boven op de locaties en aantallen woningen waarvoor al woningbouwplannen gemaakt zijn. Echter van deze zogenaamde ‘bestaande planvoorraad’ staat niet vast of de plannen ook allemaal gerealiseerd worden. En Oost Gelre heeft een grotere woningbouw ambitie. We willen daarom een ruimere ontwikkelingsmogelijkheid hebben. Vervolgens is het ook afhankelijk van de uiteindelijk concreet beschikbare locatie hoeveel woningen daadwerkelijk zullen worden gebouwd op die uitleglocatie.

   

Stedenbouwkundig plan

 • We zullen deze variant onderzoeken.

 • Wij houden hier rekening mee. Waterhuishoudkundig mag er geen waterlopen het landelijk gebied in.

 • Uw suggestie of opmerking nemen we mee in de ontwikkeling van de modellen stedenbouwkundig plan. We komen hier in maart/april bij u op terug.

 • Uitgangspunt is dat waardevolle, in goede conditie verkerende bomen, worden behouden en beschermd.

 • Vormgeving en ontsluiting nemen we mee in het stedenbouwkundigplan.

 • Voor de nieuwe woonwijk wordt rekening gehouden met een calamiteitenroute.

 • De overlast kaart is een basis voor het ontwerp, doel is water zoveel mogelijk op de plek waar het valt vast te houden.

 • Voor de veiligheid hanteren we voldoende breedte, in de meeste gevallen met een berm. We kunnen daarmee echter niet uitsluiten dat honden een perceel betreden. Dit heeft vooral te maken met het gedrag van de eigenaar.

Paneel werksessie verkeer/mobiliteit

 • Uw suggestie of opmerking nemen we mee in de ontwikkeling van de modellen stedenbouwkundig plan. We komen hier in maart/april bij u op terug.

 • Uw suggestie of opmerking nemen we mee in de ontwikkeling van de modellen stedenbouwkundig plan. We komen hier in maart/april bij u op terug.

 • Uw suggestie of opmerking nemen we mee in de ontwikkeling van de modellen stedenbouwkundig plan. We komen hier in maart/april bij u op terug.

 • Uw suggestie of opmerking nemen we mee in de ontwikkeling van de modellen stedenbouwkundig plan. We komen hier in maart/april bij u op terug.

 • Uw suggestie of opmerking nemen we mee in de ontwikkeling van de modellen stedenbouwkundig plan. We komen hier in maart/april bij u op terug.

 • Uw suggestie of opmerking nemen we mee in de ontwikkeling van de modellen stedenbouwkundig plan. We komen hier in maart/april bij u op terug.

 • Uw suggestie of opmerking nemen we mee in de ontwikkeling van de modellen stedenbouwkundig plan. We komen hier in maart/april bij u op terug.

 • Uw suggestie of opmerking nemen we mee in de ontwikkeling van de modellen stedenbouwkundig plan. We komen hier in maart/april bij u op terug.

 • Uw suggestie of opmerking nemen we mee in de ontwikkeling van de modellen stedenbouwkundig plan. We komen hier in maart/april bij u op terug.

 • Uw suggestie of opmerking nemen we mee in de ontwikkeling van de modellen stedenbouwkundig plan. We komen hier in maart/april bij u op terug.

 • Uw suggestie of opmerking nemen we mee in de ontwikkeling van de modellen stedenbouwkundig plan. We komen hier in maart/april bij u op terug.

 • Uw suggestie of opmerking nemen we mee in de ontwikkeling van de modellen stedenbouwkundig plan. We komen hier in maart/april bij u op terug.

 • We zullen aan de normen zoals gesteld door de wet moeten voldoen.

 • De provincie wil tussen de twee bestaande rotondes geen extra rotonde. Het effect op de doorstroming is hier te groot.

 • We gaan in overleg met Arriva over de buslijn en eventuele effecten van een nieuw busstation.

Paneel werksessie randen zuid en westzijde

 • Uitgangspunt is dat waardevolle, in goede conditie verkerende bomen, worden behouden en beschermd.

 • Uw suggestie of opmerking nemen we mee in de ontwikkeling van de modellen stedenbouwkundig plan. We komen hier in maart/april bij u op terug.

 • Uw suggestie of opmerking nemen we mee in de ontwikkeling van de modellen stedenbouwkundig plan. We komen hier in maart/april bij u op terug.

 • Uw suggestie of opmerking nemen we mee in de ontwikkeling van de modellen stedenbouwkundig plan. We komen hier in maart/april bij u op terug.

 • Uw suggestie of opmerking nemen we mee in de ontwikkeling van de modellen stedenbouwkundig plan. We komen hier in maart/april bij u op terug.

Paneel werksessie rand oostzijde

 • Uw suggestie of opmerking nemen we mee in de ontwikkeling van de modellen stedenbouwkundig plan. We komen hier in maart/april bij u op terug.

 • Uw suggestie of opmerking nemen we mee in de ontwikkeling van de modellen stedenbouwkundig plan. We komen hier in maart/april bij u op terug.

 • Uw suggestie of opmerking nemen we mee in de ontwikkeling van de modellen stedenbouwkundig plan. We komen hier in maart/april bij u op terug.

 • Uw suggestie of opmerking nemen we mee in de ontwikkeling van de modellen stedenbouwkundig plan. We komen hier in maart/april bij u op terug.

 • Uw suggestie of opmerking nemen we mee in de ontwikkeling van de modellen stedenbouwkundig plan. We komen hier in maart/april bij u op terug.

 • Uw suggestie of opmerking nemen we mee in de ontwikkeling van de modellen stedenbouwkundig plan. We komen hier in maart/april bij u op terug.

 • Uw suggestie of opmerking nemen we mee in de ontwikkeling van de modellen stedenbouwkundig plan. We komen hier in maart/april bij u op terug.

 • Uw suggestie of opmerking nemen we mee in de ontwikkeling van de modellen stedenbouwkundig plan. We komen hier in maart/april bij u op terug.

 • Uw suggestie of opmerking nemen we mee in de ontwikkeling van de modellen stedenbouwkundig plan. We komen hier in maart/april bij u op terug.

 • Uw suggestie of opmerking nemen we mee in de ontwikkeling van de modellen stedenbouwkundig plan. We komen hier in maart/april bij u op terug.

 • Uw suggestie of opmerking nemen we mee in de ontwikkeling van de modellen stedenbouwkundig plan. We komen hier in maart/april bij u op terug.

 • Uw suggestie of opmerking nemen we mee in de ontwikkeling van de modellen stedenbouwkundig plan. We komen hier in maart/april bij u op terug.

 • Uw suggestie of opmerking nemen we mee in de ontwikkeling van de modellen stedenbouwkundig plan. We komen hier in maart/april bij u op terug.

 • Uw suggestie of opmerking nemen we mee in de ontwikkeling van de modellen stedenbouwkundig plan. We komen hier in maart/april bij u op terug.

 • Uw suggestie of opmerking nemen we mee in de ontwikkeling van de modellen stedenbouwkundig plan. We komen hier in maart/april bij u op terug.

 • Uw suggestie of opmerking nemen we mee in de ontwikkeling van de modellen stedenbouwkundig plan. We komen hier in maart/april bij u op terug.

 • Uw suggestie of opmerking nemen we mee in de ontwikkeling van de modellen stedenbouwkundig plan. We komen hier in maart/april bij u op terug.

 • Uw suggestie of opmerking nemen we mee in de ontwikkeling van de modellen stedenbouwkundig plan. We komen hier in maart/april bij u op terug.

 • Uw suggestie of opmerking nemen we mee in de ontwikkeling van de modellen stedenbouwkundig plan. We komen hier in maart/april bij u op terug.

 • Uw suggestie of opmerking nemen we mee in de ontwikkeling van de modellen stedenbouwkundig plan. We komen hier in maart/april bij u op terug.

 • Uw suggestie of opmerking nemen we mee in de ontwikkeling van de modellen stedenbouwkundig plan. We komen hier in maart/april bij u op terug.

Bestemmingsplan

 • In Groenlo is dat alleen het geval voor de aangekochte percelen en 3 delen van kadastrale percelen direct ten zuiden van de toegangsweg naar Oude Papendijk 2-4-6.

 • Dat is wel het uitgangspunt maar dat kunnen we nu nog niet precies zeggen, het ontwerp proces moet dat verder uitwijzen. Stel bijvoorbeeld als de huidige toegangsweg naar Oude Papendijk 2-4-6 zou moeten worden verbreed. Er ligt nog een stuk voorkeursrecht onder het huidige plangebied.

 • Het projectgebied aan de Oude Papendijk zou voldoende moeten zijn tot 2030. Wij kunnen niet ver in de toekomst kijken. Een aantal jaren geleden werd de Achterhoek nog bestempeld als krimpregio. Nu zien wij dat elke regio moet bouwen. Wel staat ook vast dat we te maken hebben met vergrijzing.

 • Het voorkeursrecht heeft een termijn van 3 jaar. Als binnen die termijn een structuurvisie of bestemmingsplan wordt vastgesteld loopt deze termijn langer door. Als de eigenaar de gronden wil verkopen, zal hij de grond eerst aan de gemeente moeten aanbieden. Hierop volgend gaan er diverse termijnen en procedures starten die in de Wet voorkeursrecht gemeenten staan beschreven. Zo zal er getoetst worden op financiële en ruimtelijke haalbaarheid en moet het college een advies geven, zodat de raad hier uiteindelijk over kan beslissen.

 • Dit is een keuze geweest destijds. Dit is op dit moment een gegeven. Zie ook vraag: De stippellijn op de kaart, zijn dit de grenzen? Kan de gemeente buiten deze grenzen nog gaan uitbreiden? Antwoord: Dat is wel het uitgangspunt maar dat kunnen we nu nog niet precies zeggen, het ontwerp proces moet dat verder uitwijzen. Stel bijvoorbeeld als de huidige toegangsweg naar Oude Papendijk 2-4-6 zou moeten worden verbreed. Er ligt nog een stuk voorkeursrecht onder het huidige plangebied.

 • Er is geen actualiseringsplicht meer voor bestemmingsplannen. Onder de Omgevingswet is er ook geen actualiseringsplicht voor het omgevingsplan. Vergunningen moeten binnen 5 jaar na verlenen wel verwerkt zijn in het omgevingsplan. Op voorhand kan niet gezegd worden hoe vaak het omgevingsplan wordt aangepast. Wanneer een initiatief zich voordoet wordt zo nodig het omgevingsplan daarop aangepast. In sommige gevallen worden meerdere initiatieven gebundeld in één aanpassing. Ook wanneer ander beleid zorgt voor een nieuwe benadering, kan het nodig zijn het plan aan te passen.

 • We kijken naar de feitelijke situatie en naar de rechten die er zijn binnen het bestemmingsplan. Een nieuwe ontwikkeling mag geen beperkingen opleveren voor omliggende bedrijven. Anderzijds moet er ter plaatse van nieuwe woningen sprake zijn van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Oftewel bedrijven mogen geen belemmering vormen voor de nieuwe ontwikkeling. Bij het ontwerpen van het gebied moet daarom ook voldoende aandacht zijn voor dergelijke bedrijven. Dat doen we door middel van onderzoek, zoals onderzoek naar geur, geluid en veiligheid. We gaan na wat er concreet aanwezig is qua bedrijvigheid in de omgeving en welke gevolgen dit met zich meebrengt voor het project. Zie ook het antwoord bij vraag: Hoe zit het met de stankcirkels? De norm is 500 meter, maar woningen komen op ongeveer 300 meter. Kunnen we hier nog agrarische bedrijfsvoering doen? Antwoord: We mogen en willen de bestaande bedrijfsvoering niet beperken. Anderzijds moeten we zorgen voor een goed woon- en leefklimaat voor de te bouwen woningen. De Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) heeft daarom gekeken hoe het plan zich verhoudt met de agrarische bedrijfsvoering in de directe omgeving en hierbij geconcludeerd dat het naast elkaar kan bestaan. Het toetsingskader is wat nu binnen het huidige bestemmingsplan en in uw vergunning of melding geregeld is. Als gemeente moeten we bij de rechter kunnen aantonen dat we alles volgens huidige wet- en regelgeving doen. Voor een vervolg zullen we onderzoek doen naar onder andere geluid, geur, veiligheid, et cetera.

 • U kunt uw plannen aan ons voorleggen met een principeverzoek. Of die plannen mee kunnen liften is echter de vraag. Dit project is alleen gericht op de woningbouw en daarmee samenhangende aanpassingen. Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Vanaf dat moment spreken we van een omgevingsplan. Er zijn vanaf dat moment dan ook geen bestemmingswijzigingen meer mogelijk. We spreken dan van omgevingsplanwijzigingen. Wat dit betekent ten aanzien van deze vraag moet nog verder bekeken worden. U kunt uw plannen altijd aan ons voorleggen via een principeverzoek.