Hier vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen. Heeft u na het lezen nog steeds een vraag? Neem dan hier contact met ons op.

Veelgestelde vragen

 • Momenteel is er nog niet precies bekend wanneer er sprake is van kavelverkoop, welke type huizen er gebouwd worden, kavelgrootte of prijzen.
  Globaal denken we, als de planvorming voorspoedig verloopt, medio 2025 de eerste kavels te kunnen uitgeven.

 • U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief of deze projectenwebsite in de gaten h0uden.

 • Momenteel is er nog niet bekend wat de aanbestedingsvorm wordt, wilt u hiervan op hoogte blijven? Volg dan deze projectenwebsite of meld u aan voor de niewsbrief.

 • Er is een tekort aan woningen. Om voldoende ontwikkellocaties te hebben is o.a. voor de kern Groenlo de noodzaak uitgesproken om te zoeken naar een uitleglocatie.

  (basis in het college akkoord van juni 2022, de Woonvisie 2023-2027 (5 juli 2023) en de Omgevingsvisie (19 september 2023) ).

  We zien aan de zuidwestzijde van Groenlo hier mogelijkheden voor. We hebben daarom hier een voorkeursrecht gevestigd. Nu we de locatie aan de Oude Papendijk 2-4 hebben kunnen verwerven, gaan we hier verder met de planontwikkeling.

 • Het aantal staat nog niet vast. We hebben bij de beoordeling van de ruimtelijke en financiële haalbaarheid i.v.m. de aankoop vastgesteld dat we hier ongeveer 180-220 woningen kunnen realiseren. In het verdere traject richting stedenbouwkundig plan wordt dit aantal verder geconcretiseerd.

  Waarom verschil met het aantal van 110 in de Woonvisie?
  In de woonvisie is een indicatieve verdeling opgenomen over Oost Gelre voor de te realiseren uitbreidingsplannen (waaronder 110 voor Groenlo).

  Deze aantallen komen bovenop de locaties en aantallen woningen waarvoor al woningbouwplannen gemaakt zijn. Echter van deze zogenaamde ‘bestaande planvoorraad’ staat niet vast of de plannen ook allemaal gerealiseerd worden. En Oost Gelre heeft een grotere woningbouw ambitie. We willen daarom een ruimere ontwikkelingsmogelijkheid hebben. Vervolgens is het ook afhankelijk van een concreet beschikbare locatie hoeveel woningen daadwerkelijk zullen worden gebouwd op de uitleglocaties.

 • Wij hebben bodemonderzoek uit laten voeren. Dit onderzoek is gedaan volgens de wettelijke normen die daarvoor gelden. Ook de locatie van het voormalige gemeentelijke gronddepot (in de omgeving van het hondenlosloopveld) aan de Oude Papendijk is daarin (nogmaals) onderzocht.

  Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat er geen belemmeringen zijn voor woningbouw. Op het agrarisch bebouwde erf is op sommige plekken asbest aanwezig. Voorafgaand aan de sloop van de bedrijfsgebouwen en het erf gaan wij dat nog verder in beeld brengen zodat het vervolgens goed wordt verwijderd.

 • De hoofdontsluiting van de nieuwbouw zal op de Oude Papendijk komen. Deze weg en de rotonde in de Rondweg zullen de extra verkeersbewegingen aankunnen. Of het voor de verkeersveiligheid nodig is om extra maatregelen treffen, gaan we nog nader bekijken.