Stedenbouwkundig ontwerp

Voor het opstellen van het stedenbouwkundig ontwerp organiseren we vooraf een werksessie met grondeigenaren en aanwonenden.

Inwoners kunnen tijdens een inwonersbijeenkomst meedenken over het stedenbouwkundig plan. Je ontvangt hierover tijdig een inwonersbrief.
We hebben hiervoor een programma van eisen opgesteld waar de randvoorwaarden instaan waar je als inwoner over kunt meedenken.

De randvoorwaarden vind je onder aan deze pagina onder het kopje Programma van Eisen.

Randvoorwaarden

Onze ambitie is om een groter en gevarieerder woningaanbod te realiseren. Dit moet bereikt worden door een aanvullende programmering (bron Woonvisie Oost Gelre).

In Groenlo ontwikkelen we hiervoor een grotere uitbreidingslocatie aan de Oude Papendijk.

In al onze nieuwbouwontwikkelingen zetten we in op slimme combinaties tussen wonen, waterberging, natuurontwikkeling en mooie recreatieve verbindingen met het buitengebied. We bouwen levensloopgeschikt, klimaat adaptief en zo veel mogelijk energieneutraal en circulair. We zorgen er hiermee voor dat er altijd voldoende groenvoorzieningen en bomen in woningbouwplannen aanwezig zijn en er mogelijkheden zijn voor waterafvoer. Hier passen we per locatie maatwerk toe (bron omgevingsvisie Oost Gelre).

Voor de nieuwbouwlocatie Oude Papendijk hebben we de belangrijkste aspecten voor de ontwikkelingsfase van het plan in een programma van eisen weergegeven. Deze eisen komen voort uit de diverse vastgestelde beleidsstukken van het Rijk, het Waterschap en de gemeente Oost Gelre. Daar bovenop hebben we als gemeente ambities voor de Oude Papendijk om te komen tot een toekomstbestendige prettige woon- en leefomgeving. Alle eisen en ambities hebben invloed op elkaar.
Het programma van eisen zal gedurende het proces worden aangevuld met meer gedetailleerde eisen.
In onderstaand Programma van Eisen Oude Papendijk vind je de eisen en ambities op hoofdlijnen. Voor meer informatie verwijzen we je naar de diverse beleidstukken. De beleidstukken zijn al voor een deel op de gemeentelijke website terug te vinden. Daar waar dat niet het geval is kun je de beleidstukken opvragen bij n.vanetten@neerlands.nu.

Beleidstukken

Rijk

 • Nationaal woon-en bouwagenda
 • Klimaat, water en bodem sturend

Provincie

 • Omgevingsvisie Gaaf Gelderland

Gemeente

 • Omgevingsvisie Groen en Verbonden 2040 (2023)
 • Biodiversiteitsplan Oost Gelre Landschappen vol leven (2022)
 • De Visie op bewegen, ontmoeten en spelen (BOS)
 • Beleidsplan Mens en Samenleving
 • Beleidsplan Gezond, Bewegen en Sport
 • Parapluplan Archeologie
 • Facet bestemmingsplan Parkeren
 • Woonvisie
 • Lokale woonzorgvisie (in voorbereiding)
 • Duurzaamheidskaarten nieuwe woningbouw (in voorbereiding)
 • Water- en rioleringsplan (WRP) (in voorbereiding)

Programma van Eisen Oude Papendijk

Het programma van eisen is een document waarin de eisen en wensen staan van de gemeente Oost Gelre.
Dit document kan waar nodig in een later stadium nog worden aangevuld.

Programma van Eisen Oude Papendijk

Mobiliteit

Overzichtelijk, veilig en comfortabel door plan bewegen

 • Looproutes veilig en toegankelijk voor elke doelgroep.
 • De wegen in het plangebied voldoen qua breedte en gebruik aan het gemeentelijk beleid.

Parkeerbeleid

 • Facet bestemmingsplan parkeren.

Optimale wandel- en fietsverbindingen naar centrum en aanliggende buurt

 • Veilige verbindingen met het centrum van Groenlo.

Veilige ontsluitingsstructuur voor plan en omgeving

 • Hoofdontsluiting verkeer op veilige en robuuste wijze. Robuust wil zeggen, toekomstbestendige oplossing voor wijk en omgeving.

Financiën

Financiële haalbaarheid

 • Financieel haalbaar plan.

Leefomgeving

Robuust landschappelijk raamwerk

 • De Hoofdgroenstructuur wordt ontwikkeld op basis van de landschappelijke onderlegger, dit wil zeggen gebaseerd op de bestaande landschappelijke kenmerken in het gebied.

Klimaatadaptieve en groene inrichting

 • Streef naar toepassing van de 3-30-300 regel (vanuit elke woning zie je 3 bomen, 30% openbare ruimte is beschaduwd en binnen 300 meter een koelteplek).
 • 30-40% van het plan krijgt een inrichting met groen en water.
 • Waterhuishouding niet afwentelen op de omgeving.
 • Ontwikkeling is infiltratieneutraal: niet meer afwatering op omgeving dan het huidig gebied geeft.
 • Streven naar 40% schaduw op belangrijke loop- en fietsroutes en verblijfsplekken.
 • Voorkom waterschade bij een extreme bui  die 1x per 100 jaar voorkomt.
 • Water: bergen, vasthouden en vertraagd afvoeren (80 mm huidige eis).
 • Ambitie om het water oppervlakkig (zichtbaar) af te voeren.
 • Afkoppelingsopgave Hartreize in planontwikkeling meenemen.

Biodiversiteit

 • Kwalitatieve hoogwaardige omgeving voor plant en dier.
 • Inheemse boom- en plantensoorten toepassen.
 • Behoud zoveel waardevolle bestaande beplanting.
 • Ecologisch werkprotocol toepassen (in de beheerfase).

Energieneutrale en circulaire bebouwing

 • Streven naar natuur inclusief bouwen.
 • Bouwen conform geldende BENG norm.
 • Woningen voldoen aan gelden bouwbesluit.

Aantrekkelijke openbare ruimte

 • Inrichting met aandacht voor bewegen, spelen en ontmoeten aansluiten bij de doelgroepen.

Gezondheid

Milieu- en omgevingsaspecten

 • Archeologie en Cultuurhistorie
 • Bodem
 • Water
 • Geluid
 • Luchtkwaliteit
 • Ecologie
 • Bedrijven en milieuzonering
 • Externe Veiligheid
 • Geur
 • Verkeer en parkeren
 • Wonen

Maat en schaal passend bij Groenlo en omgeving

 • Wijken en buurten Groenlose maat en schaal.
 • Plan moet (per fase) altijd ‘klaar’ lijken, ook als de wijk niet ‘af’ is.
 • Inpassing in/op omgeving.

Participatie

 • Participatie met omgeving.

Divers woningbouwprogramma met plek voor iedereen

 • Woningbouwprogramma 1/3 – 1/3 – 1/3 (dat wil zeggen een derde sociale huur of sociale koop, een derde middelhuur of goedkope koop, een derde dure koop).

Mening van woonprogramma

 • Woonprogramma mengen in buurtjes.