De verkoop van de bouwkavels begint met de inschrijving. In deze verkoopbrochure zit het inschrijvingsformulier. U kunt het inschrijfformulier hier downloaden en invullen vanaf dinsdag 6 september.  In de Elna, de Groenlose Gids en op de site van de gemeente zal bekend worden gemaakt wanneer en tot hoelang u zich voor een kavel kunt inschrijven.  Te laat ontvangen formulieren worden niet in behandeling genomen.

Hoe gaat het verder als u het formulier hebt ingeleverd.

Er zijn minder gegadigden, dan er kavels beschikbaar zijn.

Als blijkt dat er minder gegadigden dan kavels zijn, dan zal geprobeerd worden de kavels te verdelen middels de voorkeuren die op het inschrijfformulier aangegeven staan. Zijn er meerdere gegadigden voor dezelfde kavels, dan zal er onder alle gegadigden geloot worden.

Er zijn meer gegadigden, dan er kavels beschikbaar zijn.

Blijkt dat er meer gegadigden dan beschikbare kavels zijn, dan zal er geloot gaan worden, waarbij alle gegadigden meedoen in de loting.

De loting houdt in dat elke gegadigde door loting een rangnummer krijgt toegekend. De loting gebeurt in aanwezigheid van de verantwoordelijke wethouder.  Het rangnummer zal door de gemeente via email aan de betreffende gegadigde meegedeeld worden.

Op volgorde van rangnummer zullen de gegadigden worden opgeroepen om hun keuze aan te geven. Dit zal telefonisch gebeuren.

Optie

Hebt u een keus gemaakt uit de beschikbare kavels, dan wordt deze kavel 2 maanden voor u gereserveerd. Aan deze reservering zijn geen kosten verbonden. Voor afloop van deze reserveringstermijn dient u:

  1. de getekende koopovereenkomst bij de gemeente te hebben ingeleverd, of
  2. een schriftelijk verzoek te hebben gedaan dat u de kavel in optie wenst te nemen tegen de wettelijke rente voor consumententransacties (op dit moment 2%), of
  3. schriftelijk aan ons mede te delen dat u afziet van de bouwkavel.

Hebben wij na afloop van de reserveringstermijn niets van u ontvangen, dan is de reservering vervallen en komt de bouwkavel weer ter beschikking van de gemeente.

Optietermijn

De optietermijn is voor een periode van maximaal 6 maanden. U bent optierente verschuldigd vanaf de datum dat de reserveringstermijn afloopt tot de datum dat de getekende koopovereenkomst wordt ontvangen of dat u schriftelijk aan ons kenbaar hebt gemaakt dat de koop niet doorgaat.

Koopt u de bouwkavel, dan bent u uiteindelijk geen optierente verschuldigd. Koopt u de bouwkavel niet, dan bent u alsnog optierente verschuldigd.

Hebben wij binnen 6 maanden nadat de optie is ingegaan geen getekende koopovereenkomst van u ontvangen, dan vervalt de optie. U bent dan wel over die periode de optierente verschuldigd.
Burgemeester en wethouders kunnen naar aanleiding van een gemotiveerd en schriftelijk verzoek de optietermijn met maximaal 6 maanden verlengen. Als u de bouwkavel uiteindelijk wel koopt, bent u over de eerste 6 maanden geen optierente verschuldigd. Vanaf die 6 maanden bent u wel optierente verschuldigd.

Wijzigen van kavel

Tijdens de optieperiode kunt u nog van kavel wisselen indien u niet een van uw eerste voorkeuren in optie hebt gekregen. De termijn zoals hierboven omschreven gaat over op de nieuwe kavel waarop u optie wenst te krijgen. De periode dat u al optie had, wordt dan in mindering gebracht op de optieperiode op de nieuwe kavel. Zodra de koopovereenkomst ondertekend door u is ingeleverd, kunt u niet meer van kavel veranderen.

Verkoopbesluit

Na ontvangst van de getekende koopovereenkomst van de bouwkavel neemt het college van Burgemeester en Wethouders het verkoopbesluit. Binnen 2 maanden na het tot stand komen van het verkoopbesluit dient de koopsom te zijn voldaan aan de gemeente en de akte te zijn gepasseerd. Bij overschrijding van deze termijn door de koper is de wettelijke rente, als bedoeld in artikel 6:119 NBW verschuldigd. (onderdeel van de algemene uitgiftevoorwaarden).

Starterskorting

Starters hebben het moeilijk om toegang tot de woningmarkt te krijgen. Door een starterskorting toe te passen wordt de toegang iets vergemakkelijkt. De starterskorting is 10% van de kavelprijs. Om te bereiken dat de korting daar terecht komt waar die voor bedoeld is, hebben we voorwaarden verbonden aan de starterskorting. Om voor deze korting in aanmerking te komen zijn de  volgende voorwaarden vastgesteld:

  • De kavel heeft een maximale oppervlakte van 200 m2.
  • De kavel wordt aangekocht of verkregen door een jongere tot en met 35 jaar, die voor de eerste maal een eigen woning koopt of verkrijgt.
  • Er wordt een anti-speculatiebeding opgenomen in de koopovereenkomst voor de duur van 10 jaar, dat bepaalt dat bij verkoop binnen 1 jaar 90% van de korting wordt teruggevorderd, en bij verkoop in ieder volgend jaar de terugbetaling met telkens 10% lager wordt.