1. Aanmelding als gegadigde voor het in eigendom verwerven van een bouwkavel kan uitsluitend met gebruikmaking van een door de gemeente Oost Gelre daarvoor vastgesteld inschrijfformulier. Een inschrijfformulier is af te halen bij de centrale balie van het gemeentehuis in Lichtenvoorde. Ook kunt u deze downloaden via de site www.oostgelre.nl of www.bouweninoostgelre.nl.

  Het inschrijfformulier dient door de gegadigde volledig en duidelijk te worden ingevuld en ondertekend en vervolgens te worden toegezonden of afgegeven aan de balie van het gemeentehuis in Lichtenvoorde of gezonden naar Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde. In de ELNA, de Groenlose Gids en op de site van de gemeente Oost Gelre zal de inschrijvingstermijn bekend worden gemaakt.  Te laat ontvangen formulieren worden niet in behandeling genomen en worden buiten de loting gehouden.

 2. Per echtpaar, geregistreerd partnerschap of – al dan niet notarieel – samenlevingsverband danwel beoogd samenlevingsverband tussen twee of meer personen (al deze termen hierna aangeduid als echtpaar) is slechts één inschrijving mogelijk voor het verwerven van een bouwkavel. Indien per echtpaar meerdere inschrijfformulieren worden ingezonden zullen alle betreffende inschrijfformulieren van onwaarde zijn en buiten de loting worden gehouden. Op het inschrijfformulier moet worden vermeld als men is gehuwd of een geregistreerd partnerschap of samenlevingsverband  is aangegaan of wenst aan te gaan. Inschrijvers moeten meerderjarig te zijn. Inschrijven op naam van een rechtspersoon is niet toegestaan. Formulieren welke niet of kennelijk niet naar waarheid, niet of niet-leesbaar zijn ingevuld, formulieren welke niet zijn ondertekend, alsmede formulieren welke niet staan ten name van één natuurlijk en meerderjarig persoon of een echtpaar (één en ander ter beoordeling van de gemeente) alsmede formulieren welke buiten de inschrijvingstermijn zijn ontvangen zullen van onwaarde zijn en buiten de loting worden gehouden. Indien een ingeschreven echtpaar uit elkaar gaat in de tijd tussen inschrijving en loting, blijven de ex-partners slechts gezamenlijk gerechtigd tot de loting. Er ontstaat door het uit elkaar gaan geen recht als gegadigde voor elk van hen.
 3. Indien na de sluitingstermijn van de inschrijving blijkt dat er meer gegadigden dan kavels zijn of dat meerdere gegadigden voorkeur hebben voor dezelfde kavel, zal aan alle gegadigden door middel van loting een rangnummer worden toegekend, uit hoofde van welk rangnummer op volgorde daarvan een keuze kan worden gemaakt uit alle nog beschikbare kavels. Bij de loting zal de verantwoordelijke wethouder aanwezig zijn. Het rangnummer wordt door de gemeente via email aan de betreffende gegadigde meegedeeld.
 4. Op volgorde van rangnummer zullen de gegadigden worden opgeroepen om hun keuze kenbaar te maken. Dit gebeurt telefonisch.
 5. Bent u die dag telefonisch niet bereikbaar, dan zal aan u een kavel worden toegewezen op basis van uw voorkeuren op het inschrijfformulier. Is uw voorkeur kavel niet meer beschikbaar, dan zal aan u een andere kavel worden toegewezen.
 6. Indien binnen de twee maanden van de reserveringstermijn geen schriftelijk verzoek tot optieverlenging of een ondertekende koopovereenkomst door de gemeente is ontvangen dan wel na ondertekening is ontbonden (op grond van een in die overeenkomst opgenomen ontbindende voorwaarde of anderszins), zal de daardoor vrij gevallen kavel aan de overige gegadigden, in volgorde van hun rangnummer, worden aangeboden.
 7. Alle rechten en aanspraken die voortvloeien uit de aanmelding als gegadigde en/of het toegekende rangnummer en/of of de koopovereenkomst, zijn noch geheel noch gedeeltelijk overdraagbaar aan derden (met uitzondering van het recht van iedere gegadigde om de koopovereenkomst mede ten name van de echtgenoot/ (samenlevings) partner van die gegadigde te laten stellen).
 8. a. De gegadigde verplicht zich de op het aan hem verkochte bouwperceel te realiseren woning met de daartoe behorende grond uitsluitend voor bewoning door hemzelf (en diens gezin) te gebruiken en niet aan derden te zullen doorverkopen, een en ander behoudens het hierna vermelde.
  b. Het bepaalde onder a. is niet van toepassing in geval van
  1. verkoop op grond van een machtiging van de rechter als bedoeld in artikel 3:174 Burgerlijk Wetboek;
  2. executoriale verkoop (zowel hij veiling als onderhandse executoriale verkoop) door hypothecaire schuldeisers (artikel 3:268 Burgerlijk Wetboek);
  c. Het bepaalde onder a. vervalt nadat de gegadigde de op de kavel gebouwde woning gedurende twee achtereenvolgende jaren na oplevering van de woning feitelijk heeft bewoond.
  Als aanwijzing geldt hierbij de datum waarop en de tijd gedurende welke de gegadigde in de woning op het desbetreffende adres is ingeschreven, een en ander blijkend uit de gemeentelijke basisadministratie. Een andere beoordelingswijze naar feitelijke omstandigheden is echter mogelijk.
  d. De koper mag de bouwkavel (al dan niet met de daarop gebouwde woning) niet voor of tot twee jaar na oplevering van de woning als hiervoor onder c. bedoeld zonder toestemming van Burgemeester en Wethouders geheel of gedeeltelijk aan (een) derde(n) verkopen, in erfpacht uitgeven of op andere wijze geheel of gedeeltelijk vervreemden.
  e. Burgemeester en Wethouders kunnen in uitzonderlijke gevallen op schriftelijk verzoek van de gegadigde besluiten ontheffing te verlenen van het bepaalde in dit artikel, mits het verzoek tijdig is ingediend en Burgemeester en Wethouders hebben besloten hieraan medewerking te verlenen voordat verkoop van de bouwkavel zal plaatsvinden.
  f. In geval van niet voldoen aan de verplichting tot eigen gebruik en de voorwaarden bij doorverkoop, verbeurt de koper een boete gelijk aan twee maal het bedrag van de koopsom, zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist. De boete is dadelijk opeisbaar en wordt verbeurd door het enkele feit van de niet-nakoming zelve.
 9. Bij geschillen inzake van de toewijzing of loting, van welke aard ook, beslist de gemeente. De gemeente behoudt zich het recht voor om op grond van haar moverende redenen van het hiervoor gestelde af te wijken.