Hieronder staat een voorbeeld van de optieverklaring die ondertekend moet worden wanneer je een optie neemt op een kavel van de gemeente.

Optieverklaring

Ondergetekenden:

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

overwegende dat de gemeente Oost Gelre met ingang van …………. tot en met …………. kosteloos voor ondergetekenden gereserveerd heeft de bouwkavel nummer … gelegen in het plan ………………………. zoals op bijgaande situatietekening is aangegeven;

overwegende dat tijdens de reserveringsperiode dient te worden besloten tot teruggave of tot het tegen een rentevergoeding in optie nemen van de kavel;

overwegende dat door inlevering van de ingevulde en ondertekende voorliggende verklaring door ondergetekenden om optie wordt verzocht;

verklaren:

  • dat optie op bovengenoemde bouwkavel gewenst is;
  • zich te verplichten over de optieperiode aan de gemeente Oost Gelre een rentevergoeding over de koopsom met BTW te betalen, waarvoor de wettelijke rente voor consumententransacties wordt gehanteerd;
  • ermee in te stemmen dat, als tijdens de optieperiode om welke reden dan ook de kavel wordt terug gegeven, door ondergetekenden de onder b. vermelde rentevergoeding moet worden betaald. De teruggave dient schriftelijk aan de gemeente worden meegedeeld;
  • ermee in te stemmen dat de optierente wordt berekend over de optieperiode die ingaat op ……………..  en eindigt op de datum dat de gemeente de getekende koopovereenkomst of de onder c. bedoelde verklaring van teruggave ontvangt;
  • ermee in te stemmen dat als de bouwkavel in deze periode wordt gekocht, er geen optierente verschuldigd is;
  • ermee bekend te zijn dat de optieperiode maximaal zes maanden is;
  • ermee bekend te zijn dat in geval van bijzondere omstandigheden verlenging van de optieperiode mogelijk is met maximaal zes maanden, dit ter beoordeling van burgemeester en wethouders.
    Naast de omstandigheden dient ook de voortgang van de planontwikkeling voor de te bouwen woning aangetoond te worden.
  • Er mee in te stemmen dat over die periode wel optierente verschuldigd is, ook als de bouwkavel uiteindelijk wordt gekocht.

 

Ondertekend te …………………………….  op …………………………….

 

Naam: ………………………………………………………………………………